RODO

ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (DALEJ: „OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE” LUB RODO), INFORMUJEMY, ŻE:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Geoplantex – Wojciech Zok, Miedarska 5, 42-674 Wilkowice – Zbrosławice
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Miedarska 5, 42-674 Wilkowice – Zbrosławicewoj. Śląskie lub elektronicznej studnie@geoplantex.eu
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty; realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia a także wysyłki towaru.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy/zleceniobiorcy Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania.
  Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym profilowane
ZADZWOŃ